Статут центру

                                                                                           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                         рішенням  21  сесії Мурованокуриловецької

                                                                         районної  ради  7  скликання  від  22 травня

                                                                         2018 року  №293

                                                                         Голова  районної  ради

С.М.Кушнір

 

 

 

СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області”

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України та є документом, який регламентує діяльність комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мурованокуриловецької районнної ради Вінницької області”.

1.2. Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області” (надалі – Центр) є  закладом охорони здоров’я – комунальним неприбутковим  підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Мурованокуриловецького району Вінницької області (далі – населення), вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.3. Центр створений за рішенням 20 сесії районної ради 7 скликання від                    16.03. 2018 № 283 “Про реорганізацію комунальної установи “Мурованокуриловецький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги” шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області”. Центр є правонаступником майна, прав і обов’язків реорганізованої шляхом перетворення комунальної установи “Мурованокуриловецький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги”.

1.4. Центр заснований на базі відокремленої частини комунальної власності територіальних громад  Мурованокуриловецького району Вінницької області.

Засновником та Власником Центру є територіальні громади Муровано-куриловецького району Вінницької області в особі Мурованокуриловецької районної ради (надалі – Орган управління майном). Центр є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Органу управління майном.

1.5. Центр здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями та розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади і Органу управління майном та цим Статутом.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЦЕНТРУ

    Найменування Центру:

 • Повна назва: Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області”.
 • Скорочена назва: КНП “Центр ПМСДМКРРВО”.

Місцезнаходження КНП “Центр ПМСДМКРРВО”:

23400 Вінницька область

Мурованокуриловецький район

смт  Муровані Курилівці

вул. Жовтнева, 87.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Центру є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території  району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

 • медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;
 • організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Мурованокуриловецького району Вінницької області з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;
 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Мурованокуриловецького району Вінницької області із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
 • проведення профілактичних щеплень;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини, галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
 • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо–роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у районі та шляхів їх вирішення;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
 • розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги територіальних громад району;
 • проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
 • вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги району;
 • визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;
 • медична практика;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • залучення кваліфікованих медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
 • кваліфіковане медичне консультування в галузі загальної та спеціальної медицини, які надаються лікарями ЗПСМ, терапевтами, педіатрами, лікарями – спеціалістами, фельдшерами, спеціалістами з середньо-медичною освітою, діагностичні обстеження та лікування в умовах ФАП, амбулаторій, поліклінік, вдома хворим, котрі за станом здоров’я не можуть  відвідати поліклініку;
 • надання первинної медико-санітарної допомоги пацієнтам з невідкладними, раптовими станами, травмами, отруєннями інших розладів здоров’я, які не проживають на території району Вінницької області, іноземним громадянам, особам без громадянства (в межах визначених законодавством України);
 • здійснення всіх видів діагностичної, лікувально-профілактичної діяльності на рівнях первинної допомоги;
 • проведення медичної, соціальної і професійної реабілітації хворих в амбулаторних умовах, відбір дітей, дорослих на санаторно-курортне лікування;
 • надання медичної та соціальної допомоги, інвалідам, пристарілим, одиноким, соціально-незахищеним категоріям населення району;
 • проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю);
 • надання платних медичних та інших дозволених законодавством послуг фізичним і юридичним особам. Такі  послуги надаються  у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, нормативно правовими актами  Кабінету  Міністрів  України та виданими на їх  виконання  нормативними актами місцевих органів виконавчої влади;
 • оптимізація планово – фінансової та господарської діяльності;
 • організація та забезпечення перевезення хворих машинами невідкладної допомоги;
 • забезпечення діяльності в сфері цивільного захисту, протипожежних заходів, охорони праці, метрології;
 • виконання санітарних норм і правил по експлуатації обладнання, механізмів, інженерно-технічних комунікацій;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення;
 • надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території району, відповідно до чинного законодавства України;
 • інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Центр є юридичною особою з часу його державної реєстрації у встановленому порядку, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, користується правом оперативного управління майном, веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами, виступає позивачем та відповідачем у судах, набуває майнові і немайнові права та несе обов’язки, займається діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.

4.2.Центр є юридичною особою публічного права.

4.3. Центр є неприбутковим підприємством і не має на меті отримання прибутку.

4.4. Центру забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.5. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

4.6. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

4.7. Центр здійснює некомерційну господарську діяльність в межах бюджетних асигнувань і на основі оперативного управління майном.

4.8. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.9. Для здійснення некомерційної господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.10. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державній  казначейській службі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.11. Держава та Орган управління майном не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та  Органу управління майном, окрім випадків передбачених законодавством.

4.12. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.13. Центр надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Центр має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.14. Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність Центру, таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбачений законодавством України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Центр має право:

 • планувати свою діяльність згідно з чинним законодавством України;
 • в установленому порядку укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству України та предмету діяльності підприємства, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді;
 • за згодою Органу управління майном відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку;
 • організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;
 • укладати договори з іншими комунальними та державними закладами охорони здоров'я про проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції Центру, але для їх виконання відсутні умови;
 • відповідно до кошторису самостійно розпоряджатись коштами, визначати напрямки використання бюджетних коштів, що залишаються у розпорядженні Центру згідно з чинним законодавством;
 • одержувати спонсорську допомогу згідно з чинним законодавством;
 • одержувати гуманітарну допомогу, у тому числі від іноземних держав, та
  використовувати її для розвитку Центру згідно з чинним законодавством;
 • співпрацювати з іншими закладами та установами для виконання завдань, визначених цим Статутом.

5.2. Центр зобов’язаний:

 • надавати медичну допомогу відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;
 • дотримуватись встановленого порядку звітування;
 • надавати оперативну інформацію за запитом відповідно до підпорядкування;
 • належно вести обліково-звітну документацію;
 • забезпечити своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно чинного законодавства;
 • забезпечити цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів;
 • здійснювати реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів;
 • здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів згідно чинного законодавства;
 • створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Центру;
 • здійснювати поточне та перспективне планування господарської діяльності.

 

 1. УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу.

6.2. Орган управління майном:

 • призначає на посаду та звільняє з посади головного лікаря Центру;
 • затверджує Статут Центру та зміни до нього;
 • погоджує структуру Центру та штатний розпис Центру;
 • здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням;
 • здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в оперативному управлінні Центру;
 • здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

6.3. Оперативне управління Центром здійснює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством України. Із головним лікарем Центру Уповноважений орган укладає контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність перед Уповноваженим органом, Органом управління майном та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення, з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України.

На посаду головного лікаря Центру призначається висококваліфікований лікар, що відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним чинним законодавством України.

6.4. Головний лікар Центру:

6.4.1. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.4.6. Підписує та подає на затвердження до Органу управління майном Статут, проекти змін до Статуту.

6.4.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними.

6.4.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.4.9. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.4.10. Встановлює  в межах призначених асигнувань працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат,  передбачених колективним договором та законодавством.

6.4.11. Укладає колективний договір з працівниками від імені та за погодженням з Оганом управління майном.

6.4.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

6.8. Подає в установленому порядку Органу управління майном квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Центру, зокрема щорічно до 1 лютого надає Органу управління майном бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Органу управління майном надає звіт про оренду майна.

6.9. Орган управління майном та Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації мають право вимагати від Центру будь-яку інформацію щодо здійснення ним господарсько-фінансової діяльності та виконання Статутних завдань, а Центр зобов’язаний надати таку інформацію.

6.10. Організаційно-методичне керівництво та державний контроль за фаховою діяльністю Центру здійснює Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації.

 

 1. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

7.1. Структурними підрозділами Центру є:

7.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

7.1.2. Допоміжні підрозділи, в тому числі господарчі.

7.1.3. Лікувально профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, пункти здоров’я, медичні пункти).

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру.

7.3. Штати Центру встановлюються у визначеному порядку за погодженням з Органом управління майном.

7.4. Структура Центру визначається керівником закладу згідно чинного законодавства та погоджується Органом управління майном.

7.5. Структура Центру відображається в штатному розписі закладу.

7.6. Всі структурні підрозділи Центру підзвітні та підконтрольні головному лікареві Центру.

 

 1. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується майном відповідно до рішень Органу управління майном та чинного законодавства України.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Органом управління майном.

8.3.Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. Кошти місцевого бюджету.

8.3.2. Власні надходження Центру:

 • від господарської та/або виробничої діяльності;
 • за оренду майна;
 • від реалізації майна.

8.3.3. Інші власні надходження Центру.

8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8.3.6. Інші джерела, не заборонені законодавством.

8.4. Центр має право:

 • передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з Органом управління майном;
 • за погодженням з Органом управління майном реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному чинним законодавством порядку.

8.5. Статутний капітал Центру становить 2 537 408 гривень. Рішення про зменшення або збільшення статутного капіталу Центру приймається Органом управління майном.

8.6. Кошторис Центру погоджується Органом управління майном за поданням керівника Центру.

8.7. Фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету (районного), а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

 • Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідними органами у визначеному законодавством порядку.

8.8. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

8.9. Керівництво Центру несе відповідальність перед Органом управління майном та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови,  які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються чинним законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені Органу управління майном надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами в межах призначених асигнувань.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації  за рішенням  Органу управління майном, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3. У разі припинення юридичної особи (в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру залишаються у спільній комунальній власності територіальних громад сіл та селищ Муровано-куриловецького району та використовується за рішенням Органу управління майном.

10.4. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном або за рішенням суду.

10.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.6. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Органу управління майном або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.9. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.10. Центр вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ

11.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління майном шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України.

11.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної реєстрації згідно чинного законодавства.

2018-10-26 Переглядів: 1087